numConference TitleDateCity
1سومین همایش ملی دولت پژوهی: چه باید کرد؟ راهبردهایی برای فردای ایران2021-04-28مشهد
2دومین همایش ملی دولت‌پژوهی؛ دولت جمهوری اسلامی ایران: بنیان، آسیب، چشم انداز2019-02-26مشهد
3پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار2018-02-28مشهد
4همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده:فرصت ها و چالش ها2018-01-03مشهد
5دومین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی2017-06-08شیراز
6همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران2017-04-19سبزوار
7چهارمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود کسب و کار2016-12-07مشهد
8اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران2016-02-24تبریز
9سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار2015-12-16مشهد
10دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار2015-12-15تهران
11نخستین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی2015-06-14مشهد
12نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی2014-01-28تهران
13اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار2013-12-18مشهد
14نخستین همایش ملی الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت2013-11-15تهران
15محیط حقوقی کسب و کار در ایران2012-09-10تهران