1. علی چشمی , منا خاکزادان , تحلیلی بر زنجیره فرایندهای تعامل صنعت و دانشگاه بر مبنای تجربه دانشگاه فردوسی مشهد , چهارمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
  2. علی چشمی , مجید منفرد , ارزیابی ساختار بازار بر اساس شاخص های تمرکز درصىعت روزنامه در ایران , اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
  3. احمد صباحی , علی چشمی , ریحانه عباسی سرمزده , سیکل های تجاری قیمت نفت خام , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
  4. علی چشمی , مهسا رضوی , بررسی نقش تامین اجتماعی در سهولت محیط کسب و کار: وضعیت جهانی و مسائل کارفرمایان ایرانی , دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
  5. علی چشمی , مصطفی کریم زاده , نیره توسلی عبدل آبادی , الهه شاه پرست , برسی طرح خرید خدمات آموزشی در آموزش و پروش , نخستین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
  6. علی چشمی , الهام استاد , بررسی حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری ایران پس از برنامههای خصوصیسازی , نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
  7. علی چشمی , سید سعید ملک الساداتی , شاخص پیچیدگی اقتصادی و ارتباط آن با ساختار نهادی تولید مقایسه تطبیقی ایران، کره و ترکیه , اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
  8. علی چشمی , میثم پیله فروش , تبیین الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , نخستین همایش ملی الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۴
  9. محمد کریمی , علی چشمی , مجتبی چشمی , بررسی اهمیت کیفیت مقرراتگذاری بر عملکرد صنعت بیمه , محیط حقوقی کسب و کار در ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
  10. علی چشمی , احسان آقاجانی معمار , تحلیل و بررسی بار مقرراتی شورای شهر و شهرداری‌ها بر محیط کسب و کار شهری در ایران , محیط حقوقی کسب و کار در ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰